Gysga arakesme burun çişmesi

Gysga düşündiriş:

Model belgisi: NFS-TB1 (150X48MMZ20ZR)

Maksatly ulanmak: Dümew, HFMD we beýleki dem alyş wiruslary üçin 5ml turba laýyk gelýän adam nasofargeal we dem alyş ýollaryndan wirus nusgalaryny ýygnaň

Material: Neýlon sürü sürüsi

Bölüniş nokady: uzynlygy 4,8 sm / 15 sm

Sterilizasiýa: şöhlelenme

Möhleti: 2 ýyl

Şahadatnama: CE, FDA

OEM: Elýeterli


Önümiň jikme-jigi

ÜSTÜNLIKLER

Haryt bellikleri

NFS-TB (150X48MMZ20ZR) - 鼻腔 采样, laýyk gelýän-2-5ml-nusga alma-turba_01

ÖNÜMLER MAGLUMATY

Önümiň ady: Bir gezek ulanylýan nusgalar ýygyndysy

Maslahat materialy: Neýlon süýümli süýüm

Taýýar material: ABS

OEM: Elýeterli

Programma: 2-5ml nusga alma turbasynyň burun nusgasyna laýyk gelýär

NFS-TB (150X48MMZ20ZR) - 鼻腔 采样, -2-5ml-nusga alma-turba_05

Aýratynlyklar

Neýlon uç

Iň ýokary nusga ýygnamak we elitasiýa

DNase we RNase mugt we PCR-inhibitor serişdeleri ýok

Kebşirlenen nokat

Kebşirlenen arakesme tutawajy, kellesi transport turbasyna aňsatlyk bilen döwülýär

aýratynlykda gaplanan

lradiýasiýa sterilizasiýasy kagyz poli haltajyga aýratynlykda gaplanýar

06

GURAMALAR

Bukjany açyň we nusga almany alyň

Nusga ýygnandan soň, ony turba salyň

Çeňňek çybygyny nusga alýan swabyň döwýän nokady boýunça döwüň we swab kellesini nusga turbasynda goýuň

Turbanyň gapagyny berkidiň we ýygnamak maglumatlary görkeziň

ÖNÜM KESELI

IMG_8290
IMG_8210
IMG_8218
IMG_8219

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Näsaglaryň rahatlygyny we nusgalary ýygnamagyň netijeliligini ýokarlandyrmak üçin önümleri adam anatomiýasynyň aýratynlyklaryna görä optimizirläň.

  Nilon süýüminiň nusga ýygnamagyny we goýberilmegini ýokarlandyrmak üçin spreý tehnologiýasyny pürküň.
  Adaty süpürgelerden düýpgöter tapawutlylykda, sürüli neýlon süýüminiň gurluşy we materialy öýjükleri çalt we täsirli herekete getirip biler we suwuk nusgalaryň süýüm paketleriniň arasyndaky kapilýar hereketleri bilen gidrawliki siňmegine kömek edip biler.Çalt we düýpli elitasiýany tamamlamak üçin sürüli swab tarapyndan ýygnanan nusgalar swabyň üstünde ýüklener.

  Neýlon akym tehnologiýasy
  Iň ýokary nusga ýygnamak we elitasiýa
  DNase we RNase mugt we PCR-inhibitor serişdeleri ýok
  Kebşirlenen nokat