Şençzhenen J.ale Bio ýatgynyň nusga kollektory işe girizildi

1 ýyllap zähmet çekensoň, Şençzhenen J.able Bio Co. we önümiň hilini we ş.m. barladyk, ahyrsoňy, 2022-nji ýylyň iýun aýynda Hytaý II derejeli lukmançylyk enjamlaryny hasaba alyş şahadatnamasyny aldyk we üstünlikli sanawda CFDA boldy.

Ervatgynyň nusgasyny ýygnaýjy, esasan ýatgy epitel öýjüklerini, öýjük toparlaryny we öýjük massalaryny ýygnamak üçin ulanylýar.Adatça HPV ginekologiki ýatgynyň düwnük barlagy diýlip hem atlandyrylýar.

Onda ýatgynyň düwnük keseli näme we näme üçin ýatgynyň düwnük barlagyny etmeli?

Ervatgynyň düwnük keseli näme

Ervatgy, düwnük keseli häzirki wagtda ýeke-täk ginekologiki rakdyr.Onuň etiologiýasy jynsy durmuş bilen ýakyndan baglanyşykly ýokary töwekgelçilikli HPV (adam papillomawirus) wirusynyň yzygiderli ýokaşmagy netijesinde ýüze çykýar.Ir jynsy gatnaşykda bolan aýallar, ýatgynyň düwnük keseliniň köpelmeginde möhüm faktor bolup durýar.Faktorlaryň biri;jynsy arassaçylyga ýa-da haram jyns durmuşyna üns bermeseňiz, köp jyns hyzmatdaşlary ýatgynyň düwnük keselini ýokarlandyrar.Häzirki gözlegler, ýatgydaky düwnük keseliniň 95% -den gowragynyň HPV-ni göterýändigini görkezýär, şonuň üçin hem ýatgynyň düwnük keseliniň günäkäri hasaplanýar.

Icalatgy, bejerip bolmaýan kesel däl.Ir ýüze çykarylsa, keseliň bejergisi gaty ýokary we keseliň ösüşi gaty haýal.Adatça wirusa ýokaşmakdan tä düwnük keseline çenli ýyllar ýa-da onlarça ýyl gerek.Şonuň üçin ir ýüze çykarmak we ir ýüze çykarmak gaty möhümdir.

Ervatgynyň düwnük keseliniň sebäpleri

Bilýärdiňizmi?Ervatgynyň düwnük keseliniň 95% -den gowragy ýokary töwekgelçilikli HPV ýokançlygy sebäpli ýüze çykýar.Häzirki wagtda 120-den gowrak belli HPV görnüşi bar, 30-dan gowrak görnüşi köpeliş ýollarynyň ýokançlygy bilen baglanyşykly, olaryň 10-dan gowragy ýatgynyň içege içege neoplaziýasy (CIN) we ýatgynyň düwnük keseli bilen ýakyn baglanyşyklydyr.Lukmançylyk gözlegleri, ýatgydaky düwnük dokumalarynyň 99% -den gowragynyň HPV ýokançlygynyň ýokarydygyny ýüze çykardy.

Ervatgynyň düwnük barlagy

Aýal-gyzlar jyns gatnaşyklaryna başlasa, HPV (ýatgynyň düwnük keseliniň esasy sebäbi adam papilloma wirusy) ýokaşmagy ähtimal.Ervatgynyň düwnük keselini nädip barlamaly?Ervatgynyň düwnük barlagy, ýatgynyň sitologiýasynyň ýa-da ýokary töwekgelçilikli HPV DNK-ny anyklamagyň, kolposkopiýanyň we ýatgy biopsiýasynyň “üç basgançakly” prosedurasyny kabul etmeli.Diagnoz gistologiki diagnoza esaslanýar.

1. ervatgynyň sitologiýasy

Riskokary töwekgelçilikli HPV kesgitlemesi bilen deňeşdirilende, sitologiýa ýokary aýratynlyga, ýöne pes duýgurlyga eýe.Barlag, jynsy işjeňlikden 3 ýyl soň ýa-da 21 ýaşdan soň başlamaly we yzygiderli gözden geçirmeli.

2. riskokary töwekgelçilikli HPV DNK synagy

Sitologiýa bilen deňeşdirilende has ýokary duýgurlygy we pes aýratynlygy bar.Icalatgynyň düwnük keselini barlamak üçin sitologiýa bilen bilelikde ulanylyp bilner.Anormal sitologiýanyň üçlügi üçin hem ulanylyp bilner.Sitologiýa kesgitlenmedik ähmiýetli atipik skamous öýjükler bolanda (ASCUS), ýokary töwekgelçilikli HPV DNK barlagy geçirilýär.Kolposkopiýa oňyn hassalar üçin, negatiw hassalar üçin 12 aýdan soň sitologiýa edilýär.

3. Kolposkopiýa

Sitologiýa atipik skamous öýjükler (ASCUS) bolsa we ýokary töwekgelçilikli HPV DNK synagy polo positiveitel bolsa, ýa-da pes derejeli skamous intraepiteli lezýonlar we ondan ýokary bolsa, kolposkopiýa edilmelidir.

Ervatgynyň düwnük keseliniň öňüni almak

Ervatgynyň ýatgysynyň öňünden döreýän şikeslerinde we irki döwürlerinde kliniki alamatlar ýok we alamatlar ýüze çykanda olaryň köpüsi ösen döwürde.Şonuň üçin ýatgydaky düwnük keseliniň yzygiderli barlanmagy, ýatgynyň düwnük keseliniň öňüni almak üçin örän peýdalydyr.Lukmançylyk bileleşigi, ýatgydaky düwnük keseliniň ýetişen synag usullarynyň TCT (suwuk esasly sitologiýa synagy) we HPV (adam papillomawirus) tapylandygyny ykrar edýär, bularyň ikisi hem ýatgy kanalyndan sekresiýalary çykarmak we ýatgydan has köp öýjük ýygnamak arkaly amala aşyrylýar.Ervatgynyň öňünden döreýän lezýonlaryň birleşdirilen derejesi 90% -den ýokary.

Ervatgynyň düwnük keseliniň öňüni almak, gözden geçirmäge gönükdirilendir.Jynsy gatnaşykda bolan aýallaryň, ýatgynyň düwnük keseline duçar bolýança, näsaglaryň ýaş paýlanyşyna görä, 25 ýaşdan 70 ýaşa çenli ýa-da 3 ýyl jyns gatnaşyklaryndan ýatgynyň düwnük keselini barlamak maslahat berilýär.Soňra barlap başlaň.

Ykdysady şertler rugsat berse, 25 ýaşdan soň ginekologiki barlaglar bir wagtyň özünde HPV we TCT synaglaryny geçirip biler;ykdysady şertler ortaça bolsa, HPV azyndan üç ýyldan bir gezek edilmeli we polo positiveitel ýüze çykarylandan soň TCT barlanmaly.TCT deslapky şikesleri ýüze çykarmasa, ýokary töwekgelçilikli HPV-ni barlamak üçin alty aý garaşyp bilersiňiz;TCT we HPV ikisi hem adaty bolsa, her 5 ýyldan 70 ýaşa çenli barlap bilersiňiz.


Iş wagty: Iýul-05-2022