J.able Bio VTM nusga alýan turba toplumy - Wirus nusga alma turba toplumyny nädip dogry saýlamaly (swab we ses)

J.able Bio tarapyndan öndürilen bir gezek ulanylýan wirus nusgasy turbasynyň dürli aýratynlyklary, saklaýjy suwuklygyň göwrümi we ş.m. bilen deňeşdirip boljak dürli aýratynlyklary bar, nusga alýan turba toplumyny nädip dogry saýlamaly?Nusga almak tertibinden we maksadyndan saýlanyp bilner.

Nusga alma tertibi: bir gezek ulanmak, 5 garyşykda 5, 1 garyşykda 10

Bir adamlyk nusga almak, uly göwrümli nuklein kislotasyny barlamak üçin ýaramly wirus nusgasy turbasyna diňe bir adamyň nusgasynyň ýerleşdirilendigini aňladýar.Aslynda, bu nusga alma tertibi ýokary töwekgelçilikli sebitler we esasy ilat üçin zerurdyr.

1 garyşyk nusgada 5, 1 garyşyk nusgada 10 adam 5 adamyň ýa-da 10 adamyň aýratyn nusga alýandygyny we nusgalary şol bir wirus nusga turbasyna goýýandygyny aňladýar.Bu garyşyk nusga alma tertibi uly göwrümli synag taslamalary üçin amatly we netijeli barlag we serişdeleri tygşytlamak artykmaçlyklaryna eýedir.

5-den-1 ýa-da 10-dan 1-e çenli garyşyk nusga synagy ulanylsa, synag negatiw bolsa, bu 5 ýa-da 10 adamyň hemmesiniň negatiwdigini aňladýar.Munuň tersine, polo positiveitel ýa-da gowşak polo positiveitel tapylsa, derrew yzarlanar we gözden geçirmek üçin bir turbaly çişlik ýygnalar we 5 ýa-da 10 adamyň haýsysynyň pozitiwdigi kesgitlener.

Nusga almagyň maksady:

1. Kliniki näsag dümewi wirusyny, el, aýak we agyz wirusy, gyzylja wirusy we beýleki nusgalary we soňra wirus izolýasiýasy üçin nuklein kislotasyny çykarmak üçin ulanylýar.Gerekli saklaýyş ergininiň göwrümi, adatça, 3,5ml ýa-da 5ml.(Nuklein kislotasyny kesgitlemek toplumy we öýjük medeniýeti bilen hyzmatdaşlyk etmeli)

2. Guş dümewi wirusyny daşarky gurşawda ýygnamak we gysga möhletli daşamak üçin ulanylýar.Gerekli ammar çözgüdi göwrümi 6ml.

3. Guş, doňuz we beýleki haýwanlara gündelik gözegçilik we nusga almak üçin.Gerekli saklaýyş çözgüdiniň göwrümi, adatça, 1,5ml.


Iş wagty: Iýun-25-2021