J.able Bio Tüýkülik ýygyndysy

Tüýkülik ýygnaýjysyna tüýkülik nusgasy, tüýkülik ýygnaýjy enjam, DNK tüýkülik ýygnaýjy turba hem diýilýär.

Tüýkülik diňe bir dürli beloklary däl, eýsem DNK, RNK, ýag kislotalaryny we dürli mikroorganizmleri öz içine alýan çylşyrymly garyndydyr.Geçirilen gözlegler gandaky dürli belok komponentleriniň tüýkülikde hem bardygyny we tüýkülik gandaky dürli beloklaryň derejesiniň üýtgemegini görkezip biljekdigini ýüze çykardy.Şonuň üçin tüýküligi anyklamak bilen keselleri anyklamak mümkin.

Jemgyýetiň ösüşi we medeni durmuş derejesiniň yzygiderli gowulaşmagy bilen adamlar lukmançylyk barlaglaryna has ýokary we has ýokary talaplary talap edýärler, invaziv däl, ýönekeý we çalt gözden geçirmek we anyklaýyş usullaryny talap edýärler.Zardyň nusgalary bilen deňeşdirilende, tüýkülik ýygnamak howpsuz we amatly, invaziv däl, gan bilen baglanyşykly keselleriň ýaýramak howpy bolmazdan, näsaglara agyrysyz we kabul etmek aňsat.Siýdik nusgalary bilen deňeşdirilende, tüýkülik hakyky wagtda nusga almagyň artykmaçlygyna eýe.Tüýküligi ýüze çykarmak boýunça geçirilen gözlegler uly gyzyklanma döretdi we käbir deslapky netijelere ýetildi.Tüýküligi anyklamak giňden ulanyldy.

Tüýkülik synagy dürli gurşawda, şol sanda ýoluň gyrasynda hem bolup biler we gymmatly anyklaýyş maglumatlary berip biler.Tüýkülik AIW, HBV wirusy we kokain, alkogol barlagy, genetiki synag, wirus barlagy we ş.m. ýaly dürli dermanlar üçin ulanyldy.

Tüýkülik ýygnamak toplumynyň önüminiň beýany:

Tüýkülik ýygnamak toplumy huni, nusga alýan turbadan we gorap saklamak ergininden durýar.Huni zäherli däl durnukly bufere göni tüýkülik iberip biler.Tüýkülik ýygnaýjynyň üstünde açyk gutardyş setirleri bar.Nusga daşamak we saklamak üçin örän amatly.

Tüýkülik ýygnaýjy, agyz boşlugy bilen bölünip çykýan tüýkülik nusgalaryny ýygnamak we ýygnan tüýkülikleri tüýkülik saklaýjy suwuklyk bilen deň derejede garyşdyrmak, tüýkülik nusgasyndaky DNK-nyň bitewiligini we otag temperaturasynda uzak wagtlap saklanmagy üçin ulanylyp bilner.Nusga çykarylandan soň, kliniki in vitro diagnozy üçin ulanylýar.

Collectionygnamak usuly:

1. Tüýkülik ýygnaýjysyna 2ml tüýkülik bilen ýuwaşlyk bilen tüýküriň.

2. Gorag erginini tüýkülige guýuň we gapagyny berkidiň.

3. Tüýküligi we konserwasiýa suwuklygyny deň derejede garyşdyrmak üçin aşak-aşak ýykyň.

4. Synag turbasyny barlamak üçin biosfera torbasyna salyň.

5. Huni taşlaň.

Bellik: DNK tüýküligiň özünden däl-de, tüýkülikdäki siňdirilen öýjüklerden alynýar.Şonuň üçin tüýkülik nusgalaryny ýygnanyňyzda, ýokarky we aşaky eňegini mümkin boldugyça köp gezek sypalamak üçin diliňizi ulanmaga synanyşyň we siňdirilen öýjükleriň sanyny üpjün etmek üçin dişleriňizi biraz gyrkmak üçin dişleriňizi ulanyň.Şonuň üçin, nusga almazdan ozal iýmäň, içmäň, çilim çekmäň we ş.m.


Iş wagty: Iýun-25-2021