Wirusy gorap saklamak çözgüdi bilen öýjükleri gorap saklamak çözgüdiniň arasyndaky tapawut

Wirusy gorap saklamak çözgüdi bilen öýjükleri gorap saklamak çözgüdiniň arasyndaky tapawuda jogap bermezden ozal, wirusy goramagyň çözgüdiniň nämedigini bilmelidiris.Wirusy gorap saklamak çözgüdi, täze koronawirus, dümew wirusy, el, aýak we agz wirusy ýaly umumy wirus nusgalaryny ýygnamak, saklamak we daşamak üçin amatlydyr.Nusga almak turbasyndaky swab wirusynyň nusgasy, barlanylýan wirusy goraýan suwuklykdyr.Bokurdak çişiklerini, burun çişlerini ýa-da belli bölekleriň dokuma nusgalaryny ýygnap biler.Saklanan nusgalar, nuklein kislotasyny çykarmak ýa-da arassalamak ýaly indiki kliniki synaglar üçin ulanylyp bilner.Adatça iki görnüş bar, biri wirusyň belogyny we nuklein kislotasyny gorap bilýän hereketsiz görnüş, beýlekisi bolsa hereketsiz görnüş, adatça wirusyň hereketsizleşmeginiň liz duzuny öz içine alýan beloky bölýär. nuklein kislotasyny goraň.

Öýjügi goramagyň çözgüdi näme?Öýjükleri gorap saklamak çözgüdi, adam we dürli haýwan öýjük çyzyklaryny doňdurmak üçin ulanyp boljak umumy maksatly öýjük kriopreserw çözgüdi;öýjükleriň saklanyşy, öýjük medeniýeti, tanyşdyrmak, gorap saklamak we synaglaryň yzygiderli gidişini üpjün etmek üçin möhüm tehniki serişdedir..Öýjük döretmekde we çyzgy döretmekde asyl öýjükleri wagtynda doňdurmak gaty möhümdir.Gibridoma monoklonal antikorlary taýýarlanylanda, her klonirlemeden alnan gibridoma öýjükleriniň we subklonal öýjükleriň kriopreswirlemesi köplenç aýrylmaz tejribe işidir.Sebäbi durnukly öýjük çyzygy ýa-da durnukly antikor bölüp çykarýan öýjük çyzygy döredilmedik ýagdaýynda, öýjük medeniýeti prosesi, öýjükleriň hapalanmagy, antikorlaryň bölünip çykmak ukybynyň ýitmegi ýa-da genetiki üýtgemeler we ş.m. sebäpli synagyň şowsuz bolmagyna sebäp bolup biler. öýjük Doňdurylan ammar ýokarda agzalan heläkçilikler sebäpli taşlanar.

Gysgaça aýtsak, wirusy gorap saklamak çözgüdi we öýjükleri gorap saklamak çözgüdi düýbünden iki dürli gorap saklamak çözgüdi.


Iş wagty: 07-2021-nji dekabry