Habarlar

 • Öýde HPV öz-özüni barlamak synagy

  HPV-e adam papillomawirus diýilýär, kanserogenligine görä ýokary köpelýän we ýokaşýan ýokanç wirusy, kanserogenligine görä ýokary töwekgelçilikli we pes töwekgelçilikli görnüşlere bölünýär.Adaty ýagdaýlarda ýokary töwekgelçilikli HPV-iň yzygiderli ýokaşmagy ýatgynyň düwnük keseline sebäp bolar we ýatgynyň düwnük keseliniň 90% töweregi ...
  Koprak oka
 • Erkekler HPV üçin barlanmalymy?

  Köp adamyň düşünişinde HPV ýokaşmagy aýallar üçin “aýratyn”.Galyberse-de, ýatgynyň düwnük keseliniň 99% -i uzak möhletli HPV ýokançlygy bilen baglanyşyklydyr!Aslynda köp erkek rak keseli HPV ýokançlygy bilen baglanyşyklydyr.HPV näme?HPV-ä adam papillomawirus diýilýär, umumy repro ...
  Koprak oka
 • Şençzhenen J.ale Bio ýatgynyň nusga kollektory işe girizildi

  1 ýyllyk zähmetden soň, Şençzhenen J.able Bio Co., Ltd.-iň ähli işgärleri önümiň ýatgysynyň kollektory üçin çig maly yzygiderli saýladylar, dizaýnyny üýtgetdiler, önümiň ulanylyşyny we howpsuzlygyny barladylar, nusgany gözden geçirmek üçin iberdiler , we önümiň hilini we ş.m. barlady, fin ...
  Koprak oka
 • Wirusy gorap saklamak çözgüdi bilen öýjükleri gorap saklamak çözgüdiniň arasyndaky tapawut

  Wirusy gorap saklamak çözgüdi bilen öýjükleri gorap saklamak çözgüdiniň arasyndaky tapawuda jogap bermezden ozal, wirusy goramagyň çözgüdiniň nämedigini bilmelidiris.Wirusy gorap saklamak çözgüdi, täze koronawir ýaly umumy wirus nusgalaryny ýygnamak, saklamak we daşamak üçin amatlydyr ...
  Koprak oka
 • J.able Bio Tüýkülik ýygyndysy

  Tüýkülik ýygnaýjysyna tüýkülik nusgasy, tüýkülik ýygnaýjy enjam, DNK tüýkülik ýygnaýjy turba hem diýilýär.Tüýkülik diňe bir dürli beloklary däl, eýsem DNK, RNK, ýag kislotalaryny we dürli mikroorganizmleri öz içine alýan çylşyrymly garyndydyr.Geçirilen gözlegler gandaky dürli belok komponentleriniň ...
  Koprak oka
 • J.able Bio VTM nusga alýan turba toplumy - Wirus nusga alma turba toplumyny nädip dogry saýlamaly (swab we ses)

  J.able Bio tarapyndan öndürilen bir gezek ulanylýan wirus nusgasy turbasynyň dürli aýratynlyklary, saklaýjy suwuklygyň göwrümi we ş.m. bilen deňeşdirip boljak dürli aýratynlyklary bar, nusga alýan turba toplumyny nädip dogry saýlamaly?Nusga almak tertibinden we maksadyndan saýlanyp bilner.Nusga alma tertibi: bir gezeklik, 5 ...
  Koprak oka
 • J.able Bio tüýkülik ýygnamak toplumy üçin CE-IVD tassyklady

  J.able Bio tarapyndan öndürilen tüýkülik kolleksiýasy, CE-ni iki aýlap ulanmak synanyşygyndan soň, Germaniýa DIMDI-iň razylygyny alarys. Tüýkülik ýygnamak toplumy huni, gapak, turba we / ýa-da gorap saklamak ergininden durýar.Adam tüýküligi ýygnamak üçin ...
  Koprak oka
 • J.bale Bio: Işlemedik we hereketsiz VTM-ni deňeşdirmek

  Iki sany VTM-ni deňeşdirmek: hereketsiz we hereketsiz VTM (wirus daşaýjy media cor korona wirusy, grip wiruslary, HFMD wirusy we ş.m. ýaly umumy wirus nusgalaryny ýygnamak, saklamak, daşamak üçin ulanylýar. Bu suwuklygyň bir görnüşi. wirusyň tapylan maddasyny goraýar ...
  Koprak oka
 • J.able Bio Co., Ltd. ISO13485 tarapyndan tassyklandy

  J.able Bio Co., Ltd. ISO13485 tarapyndan tassyklandy

  Önümler lukmançylyk CE we FDA şahadatnamasyna eýe.Esasy önümlerimiz, GMP şahadatnamasynda öndürilen bir gezek ulanylýan nusga alnan süpürgiç, bir gezek ulanylýan wirus ýa-da DNK nusga toplumy, bir gezek ulanylýan pagta süpürgiç, bir gezek ulanylýan ýatgy nusgasy we bir gezek ulanylýan steril nusga çotgasy ...
  Koprak oka