Arassa otag swab çözgütleri

J.able-iň arassa otagy, hünärmenlerimiziň ýolbaşçylygynda ýokary derejeli çig mal we çylşyrymly maşynlar bilen öndürilýär.Mundan başga-da, hödürlenýän swabam, iberilmezden ozal onuň berkligini üpjün etmek üçin hil gözegçilerimiziň berk gözegçiligi astynda aýratyn proseduralarda barlanýar.Berlen swab programmalary arassalamak üçin ulanylýar.Mundan başga-da, “J.able Cleanroom Swab” köp ululykda hödürlenýär we jübüsine amatly bahalarda tamamlanýar.
Aýratynlyklary:
Aşgazan subutnamasy
• Smoothuwaş gutarmak
• strengthokary güýç
• moumşaklyk
Jikme-jiklikler:
Arassa otag Swab, arassa gyzgyn baglanyşyk we arassa merkezden gaçyryş tehnologiýasy bilen ultramelewşe materialdan ýasalýar.Gowy gyrasy möhürleme güýji bilen tapawutlanýar, duýgur bölekleriňizi we üstüňizi arassalanyňyzda bölejikleriň bölünip çykmagy we galyndy çykmagy ýok.Barmakdaky yz mukdaryndaky hapalaýjylary aýyrmak üçin HDD, optiki, ýarymgeçiriji, farmasewtikada ulanylýan arassalanýan otagymyzyň hemmesi ýabany ýere baryp bilmeýär.
12Indiki>>> Sahypa 1/2